พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พระตำหนักอันเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามของไทย นับวันยิ่งจะหาชมได้ยากยิ่ง ถือเป็นโชคดีของคนไทยที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่อันเป็นบริเวณพระตำหนักเก่า จัดเป็น พิพิธภัณฑ์ธนาคาร แห่งประเทศไทย โดยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้างโดยใช้เงินพระคลังข้างที่เพื่อให้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอในสมัยนั้น จนต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในจัดแสดงห้องต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ห้องเปิดโลกเงินตราไทย จัดแสดงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ห้องธนบัตรไทย จัดแสดงวิวัฒนาการ การใช้เงินกระดาษในระบบเงินตราไทย ห้องธนบัตรต่างประเทศ ห้องเปิดโลกการเรียนรู้ ห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับไฮไลท์อยู่ตรงที่ผู้ชมจะได้พบกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะออกมากล่าวต้อนรับและอธิบายบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเทคนิคนำเสนอ Magic Vision พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2485 จนถึงปัจจุบัน และอีกหลากหลาย ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ธนาคารไทย เช่น ห้องเชิดชูเกียรติ ห้องจุมภฏพงษ์บริพัตร ห้องสีชมพู ห้องบริพัตร ห้องประชุมเล็ก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

You may also like