จัดประชุมและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจในประเทศไทย

นายเชิดชูอิศรางกูร ณ อยุธยาประธาน บริษัท สสปน. กล่าวว่า “สสปน. ยินดีที่จะต้อนรับการจัดงานจูงใจชั้นนำในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำพวกเขาเป็นตัวแทนทั้งหมด ด้วยการจัดให้ผู้จัดจำหน่ายชั้นนำจัดประชุมและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกในประเทศไทยและอุตสาหกรรมการขายตรงของประเทศ

ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมและเน้นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเช่นกัน ” ในปีงบประมาณ 2560 ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากไมซ์จำนวน 1,276,411 รายซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวน 104.64 พันล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้ 259,901 คนเป็นนักเดินทางที่เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทยและสร้างรายได้ถึง 24 พันล้านบาท ในขณะที่ 271,793 คนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและมีส่วนช่วยสร้างรายได้ถึง 16 พันล้านบาท ตลาดกระตุ้นยอดนิยม 5 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ จีนอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียตามลำดับ

You may also like